Zarządzenie nr 1/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Milejowie
z dnia 01 lutego 2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. St. Konarskiego w Milejowie ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.

zarządzam, co następuje:

§1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w czterech oddziałach klas I-III tj. 1b, 2b, 3a, 3b. w Szkole Podstawowej im. St. Konarskiego w Milejowie okresie od dnia 01 lutego 2021r. do dnia 05 lutego 2021r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zajęcia oraz inne zadania są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej www.szkolamilejow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Milejowie.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dariusz Mielniczuk
Dyrektor Szkoły