Zarządzenie nr 2/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. Konarskiego w Milejowie
z dnia 19 stycznia 2022r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. St. Konarskiego w Milejowie ze względu na sytuację epidemiologiczną

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łęcznej.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w oddziale kl. 4a, 4b, 5b, 7a, 7b, 7c, 8b na czas oznaczony od dnia 19 stycznia 2022r. do dnia 27 stycznia 2022r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów.

2. W okresie czasowego zawieszenia działalności, o którym mowa w ust. 1, zajęcia oraz inne zadania są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie Internetowej www.szkolamilejow.eu oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Milejowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dariusz Mielniczuk
Dyrektor Szkoły